.

.

11. Kodi Penal i Kosovës i cili është në fuqi që nga prilli 2019 e parasheh dhunën në familje si vepër penaleveçantë në nenin 2485 të tij.

Nëse jeni viktimë e dhunës në familje, kontaktoni Qendrën për Ndihmë Juridike të Institutit të Kosovës për Drejtësi, e cila ofron ndihmë juridike falas.

01.

Dhunafamilje është vepër penale e sanksionuar në Kodin Penal të Kosovës dhe trajtohet në ligje dhe politika të tjera të ndryshme (shih Shtojcën I). 10. Si argument i.

2021.

Prandaj, vajza e gra, raportoni dhunën kur ajo ndodh ndaj jush apo ndaj fëmijëve tuaj. 2021. .

Dhunafamilje është vepër penale e sanksionuar në Kodin Penal të Kosovës dhe trajtohet në ligje dhe politika të tjera të ndryshme (shih Shtojcën I). .

.

.

Kjo përfshin Ligjin nr. .

Dhuna në familje është zakonisht një vepër penale e kryer në fshehtësi. Kjo përfshin Ligjin nr.

.
Gj.
Neni 130/a I Kodit Penal, ndryshohet si me poshte: Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune fizike,psikologjike, ndaj personit që është bashkëshort,ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues,gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër,motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të.

Dhuna e ushtruar nga anëtari i familjes përfshinë por nuk kufizohet në përdorimin e forcës fizike ose presionit psikik.

nuk duhet të paragjykojë vendimin për lëshimin e urdhrit për mbrojtje.

Kodi Penal i Kosovës i cili është në fuqi që nga prilli 2019 e parasheh dhunën në familje si vepër penale të veçantë në nenin 2485 të tij. . Oct 20, 2021 · Parashtrimi i denoncimit të dhunës në familje si vepër penale nuk ka ndonjë afat specifik, përjashtimisht afatit të vjetërsimit të lëndës, i cili afat është gjashtë (6) vite nga momenti i kryerjes së veprës penale.

Reklama Gjatë pandemisë COVID-19, në Kosovë ka pasur rritje të numrit të rasteve në fjalë, të cilat janë raportuar në polici dhe në institucionet që merren me mbrojtjen e viktimave të dhunës në []. 03/L-182 për mbrojtjen nga dhuna familje, Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje. Kërkoni që të flisni me nëpunësin policor i cili punon në raste të dhunës në familje. Eshtë detyrë shtetërore ti mbrojmë fëmijët, gratë dhe çdo qytetar nga një dhunë e tillë. Gj.

Shpesh.

. Gjatë periudhës së njëjtë.

2021.

Kontaktoni në +383 44 100 679 (viber dhe whatsap).

Kjo përfshin Ligjin nr.

Bytyçi-Berisha ishte dënuar me gjobë prej €300 për veprën penale –.

.